Biuro Konsultingowe BENEFIT

Oferta:

Biuro Konsultingowe BENEFIT świadczy usługi wyceny nieruchomości dla różnych celów, m.in.:
– zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej udzielanej przez bank,
– określenia podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, co jest niezbędne do prawidłowego obliczenia kwoty podatku wnoszonego do urzędu skarbowego z tytułu otrzymanego spadku lub darowizny,
– określenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone i zajęte pod drogi,
– określenia wartości nieruchomości przy zakupie – do prawidłowego określenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, do negocjacji ceny zakupu, - określenia wartości nieruchomości przy sprzedaży – do określenia ceny ofertowej, wyceny środków trwałych dla potrzeb ewidencji księgowej wg ustawy o rachunkowości, - określenia wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
– określenia renty planistycznej na skutek zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
– określenia opłat adiacenckich w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, podziałem i scaleniem nieruchomości.

Biuro Konsultingowe BENEFIT świadczy także usługi w zakresie:
– badania stanu prawnego nieruchomości,
– analizy rynku nieruchomości,
– przygotowania informacji i opinii o nieruchomości,
-inwentaryzacji dla potrzeb oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali. W ramach prowadzonej działalności Biuro współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi z terenu Trójmiasta. Biuro Konsultingowe BENEFIT współpracuje także z podmiotami uprawnionymi do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, tzw. świadectw energetycznych. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczy budynku nowego oddawanego do użytkowania, jak również budynku istniejącego, podlegającego sprzedaży oraz budynku po przebudowie lub remoncie, gdy zmieniła się jego charakterystyka energetyczna, np. gdy wykonano termomodernizację.